BOOST!

We willen al onze leerlingen een BOOST geven. Dit doen we door volop in te zetten op leercompetenties (plannen & controleren, memoriseren & samenvatten, volharden & belonen), onderwijsloopbaanbegeleiding, projectmatig en vakoverschrijdend werken, remediëren, verbreden en verdiepen. We vertrekken steeds van de beginsituatie van elke leerling en BOOST'en hen via een gedifferentieerde aanpak.

In de tweede graad wordt deze BOOST zichtbaar in de OLC-werking voor de finaliteit doorstroom en dubbel (zie hieronder) en in de lessen PAV voor de leerlingen in de arbeidsmarktgerichte finaliteit.
Voor onze jongeren in de derde graad gaat dit via POLB (zie eveneens verder) en 8 BOOST-dagen waarin leertijd wordt voorzien voor remediëren, verbreden en verdiepen op basis van de individuele onderwijsbehoefte. Er wordt tijdens deze dagen ook vakoverschrijdend en projectmatig tewerk gegaan.

Groei naar de beste versie van jezelf!

POLB

POLB staat voor projectmatig werk (P) en onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB): 

  • Projectmatig werk:

Binnen de lesuren POLB werken de leerlingen zelfstandig - individueel of in groep - aan projecten waarin vakoverscrhijdende leerdoelen of leerdoelen uit verschillende vakken op geïntegreerde manier aan bod komen.   Met die aanpak brengen we modernisering van het onderwijs in praktijk, doorbreken we het ‘hokjesdenken’ en breien we - weliswaar met een andere aanpak - een vervolg aan het ‘open leercentrum’ uit de tweede graad.  Leerlingen hebben een actieve rol in hun leerproces, de leerkrachten hebben naast hun inhoudelijke expertise, voornamelijk een coachende rol.

  • Onderwijsloopbaanbegeleiding:

Om onze leerlingen in de derde graad beter voor te bereiden op het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt, maken we in de lessen POLB ook tijd om leerlingen te informeren en te begeleiden in hun studie- of beroepskeuze na het secundair onderwijs.   Daarvoor werken we onder meer met de online exploratietool Columbus.  We laten leerlingen regelmatig reflecteren over vragen zoals ‘wie ben ik?’, ‘wat kan ik?’ en ‘wat wil ik?’.  Zo exploreren ze gaandeweg hun interesses, capaciteiten en vaardigheden om uiteindelijk een goed doordachte en passende studie- of beroepskeuze te maken.

Tenslotte werken we in POLB aan algemene studievaardigheden en attitudes die bepalend zijn voor succes in hun verdere studie- en/of beroepsloopbaan.  We bieden bijvoorbeeld lesmodules aan rond zelfbeeld, motivatie, tijdbeheer, concentratie, zelfsturing, informatieverwerking...

Op alles voorbereid!

OLC

Iedere leerling heeft in het lessenrooster een aantal uur OLC staan. OLC staat voor Open Leer Centrum. Tijdens deze uurtjes wordt er maximaal ingezet op remediëren en verdieping en verbreding (mét ruimte voor individuele interesses). Onderwijsloopbaanbegeleiding is er eveneens een onderdeel van. Daarnaast worden jouw digitale- en leercompetenties aangescherpt én willen we jou begeleiden naar meer zelfsturend leren. De leerkrachten in het OLC zijn jouw coaches. 

Laat je begeleiden naar wat volgt!

FLEX

Met FLEX kiezen we voor afwisseling in werkvormen om in te zetten op een zo breed mogelijke waaier aan vaardigheden en competenties die nodig zijn in het hoger onderwijs én op de arbeidsmarkt, zonder daarbij kennisoverdracht uit het oog te verliezen. We voorzien verschillende leerpaden met instructiemomenten in kleine of grotere groepen op jouw niveau. Bovendien kan jij de leertijd per vak aanpassen in functie van jouw eigen noden.

Deze FLEXwerking heeft een aantal grote voordelen. Binnen FLEX werk je aan verschillende vakgebieden met flexibiliteit in planning, tijd en ruimte. Je werkt op eigen tempo, waardoor jouw specifieke noden de correcte aandacht krijgen. Je evolueert zo stapsgewijs naar meer autonomie, naar zelfsturing en naar meer 'eigenaar' worden van je eigen leerproces. Je leerkrachten helpen je meer dan op weg. Niet alleen zijn ze vakspecialisten, ze zullen hier ook jouw coaches zijn, die ervoor zorgt dat jij dat traject met succes kan afronden.

Je bent klaar voor JOUW toekomst!

STEaM

Schuilt er diep in jou een onderzoeker? Snak je er naar meer actie, meer experimenteren, naar het aanpakken van levensechte problemen, naar meer mogen doén in de klas, naar theorie omzetten in praktijk? Kortom, vind je al doende leren leuker?

Kies dan zeker voor de studierichting natuurwetenschappen! Vier uur per week (drie uur in het 4de jaar) word je dan ondergedompeld in STEaM. Wiskunde en wetenschappen worden er gecombineerd met technologie, kunst en taal. Eens je de basis onder de knie hebt, staat er een straffe uitdaging op jou te wachten. Het puntenrapport wordt vervangen door een competentierapport waarin je kennis, attitudes en vaardigheden geëvalueerd worden. Zo weet jij waar je sterk in bent en wat je groeikansen zijn.

Je haalt de onderzoeker in jezelf naar boven!

BYOD

Vanaf schooljaar 2022 - 2023 zullen we met alle leerlingen op Vijverbeek aan de slag gaan met het systeem van 'Bring Your Own Device' (BYOD - letterlijk: 'Breng je eigen toestel mee').
Tegenwoordig worden niet alleen de lessen in de school meer en meer gedigitaliseerd, maar ook de jobs binnen veel sectoren ondergaan een digitale revolutie. We vinden het daarom noodzakelijk dat we sterk inzetten op digitale competenties.

Alle leerlingen maken gebruik van een laptop van de school (iedereen hetzelfde toestel) en betalen hiervoor een jaarlijkse bijdrage (die via de schoolfactuur wordt afgerekend) en een waarborg.

Klik hier voor de infobrochure.

Je ziet het al helemaal voor je!